Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. De inschrijving door de student is mogelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post of per e-mail. U dient uw handtekening en datum van ondertekening op het formulier te plaatsen.
 2. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende inschrijfformulier is ontvangen en indien van toepassing, het inschrijfgeld is ontvangen.
 3. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde cursusgeld.
 4. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 5. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
 6. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding. Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens die aan de betreffende deelnemers wordt verstrekt, tenzij u aangeeft op het inschrijfformulier dat u hier bezwaar tegen te heeft.
 7. De student dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan het secretariaat van de opleiding.
 8. De student heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd om deel te nemen aan opleiding of cursus.

Artikel 2 – Financiële voorwaarden

 1. Het cursusgeld of de termijnbetaling indien van toepassing, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan aan de hand van de ontvangen factuur.
 2. NCSAH is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van collegegeld van deelname uit te sluiten.
 3. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student.
 4. Annulering is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

Artikel 3 – Annulering door student

 1. Inschrijving geldt voor de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 2. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 12 weken voor aanvang van het betreffende opleidingsjaar jaar.
 3. Bij annulering korter dan12  weken voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding is het volledige opleidingsgeld verschuldigd

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. NCSAH is niet aansprakelijk voor diefstal. De opleiding is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens studieactiviteiten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt. Bij ongevallen en calamiteiten dient de docent of opleidingscoördinator ingeschakeld te worden.
 2. Indien NCSAH onverhoopt van wetswege aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het collegegeld.
 3. De aansprakelijkheid van NCSAH is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. In geval van aansprakelijkheid is NCSAH uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de door de student betaalde collegegelden. Equiscio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

Artikel 5 – Overmacht

 1. NCSAH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NCSAH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de NCSAH niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. NCSAH kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. NCSAH zoekt naar een gelijkwaardige oplossing in het geval NCSAH of een docent (tijdelijk) niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Artikel 6 – Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Equiscio / NCSAH.
 2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equiscio.
 3. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 5. Bij misbruik van de naam of het logo van Equiscio / NCSAH of haar medewerkers kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

Artikel 7 – Kwaliteit

 1. NCSAH doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus, dan kan de student zich per ondertekende brief wenden tot het management van de opleiding.
 2. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de student verschuldigde collegegelden.
 3. Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, parden, docenten of opleidingscoördinator zal de student hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.
 4. Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijk als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, geweld, seksuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk, alsmede het in een kwaad daglicht brengen van de opleiding of haar docenten.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. NCSAH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is NCSAH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke dan dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NCSAH kan worden gevergd.
 3. Indien NCSAH tot opschorting of ontbinding overgaat, is Equiscio op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NCSAH, zal NCSAH zorg dragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag, laster, misbruik van studie materiaal, de naam of logo van NCSAH.
 5. Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht het cursusgeld voor het hele jaar te voldoen.
 6. In geval van bijzondere en ernstige omstandigheden zoals een terminale ziekte of een ongeval waarbij dusdanige invaliditeit ontstaat dat de student langere tijd niet in staat zal zijn tot het volgen van de opleiding, zal op verzoek van de student dat deel van het cursusgeld terugbetaald worden waarvoor nog geen levering van dienst is geweest.

Artikel 9 – Diploma’s en erkenning

Studenten die een diploma behaald hebben worden in het register van de NCSAH vermeld.

 1. Om erkenning te behouden dient de student ingeschreven te zijn aan de opleiding en de opleiding te volgen of de vereiste nascholing gevolgd te hebben.
 2. Alleen de erkende instructeurs worden aanbevolen via de website van de NCSAH.
 3. Wanneer niet aan de eisen voor erkenning is voldaan verwijdert NCSAH de naam uit het register van erkende instructeurs.
 4. Instructeurs die zich op eniger wijze schuldig maken aan wangedrag tegen paarden of het instituut NCSAH / Equiscio en/of medewerkers of zich niet houden aan de algemene voorwaarden verliezen hun erkenning.

 

Artikel 10 – Platform Erkende NCSAH Instructeurs 

 1. Om aangesloten te zijn bij het platform Erkende NCSAH Instructeurs dient men te voldoen aan de eisen voor erkenning.
 2. Student of praktijkdeelnemer zijn
 3. Minimaal beschikken over het diploma Basic Traject
 4. Wanneer men geen student of praktijkdeelnemer meer is:
 5. Voldoen van jaarlijks bedrag voor inschrijving en erkenning
 6. Voldoen aan de jaarlijkse nascholing (ingaand vanaf het volgende kalenderjaar na laatste opleidingsjaar)
 7. De Erkende NCSAH Instructeur, aangesloten bij het platform, krijgt:
 8. Een eigen website binnen de NCSAH website
 9. Doorverwijzing van lesaanvragen
 10. Profijt van promotie via website, magazines en internetmedia
 11. De mogelijkheid deel te nemen aan demonstraties en andere evenementen ter promotie van de NCSAH instructeurs

Artikel 11 – Schorsing uit het register Erkende NCSAH Instructeurs 

 1. Wanneer er aangetoond dieronvriendelijk handelingen of trainingsmethodes worden gebruikt, heeft de NCSAH het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is de NCSAH niet verplicht.
 2. Wanneer een instructeur de naam van de NCSAH, haar docenten, instructeurs en andere medewerkers in een kwaad daglicht stelt, heeft de NCSAH het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is de NCSAH niet verplicht.
 3. Bij wanbetaling van verschuldigde gelden heeft de NCSAH het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is de NCSAH niet verplicht.
 4. Wanneer de instructeur op enige wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft de NCSAH het recht de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is de NCSAH niet verplicht.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

 1. Klachten kunnen, na eerst intern te hebben besproken, ingediend worden bij de klachtencommissie: Ingeborg Hofstede, klacht@ncsah.nl
 2. Ingeborg van Hofstede zal uw klacht vertrouwelijk in behandeling nemen.
 3. De uitspraak over de klacht door de klachtencommissie is bindend voor alle partijen.
 4. De klacht zal worden geregistreerd en voor een periode van 2 jaar worden bewaard.
 5. De medewerker van de klachtencommissie is verantwoordelijk voor strikte geheimhouding van de informatie die zij ontvangt bij de behandeling van een klacht .
 6. Zodra wij het ondertekende klachtenformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging voor ontvangst.

Arikel 13 – Vertrouwelijkheidsverklaring

 1. NCSAH verklaart hierbij dat al haar medewerkers vertrouwelijk om zullen gaan met gegevens en informatie welke zijn ontvangen in het kader van een verkregen opleidings- en trainingsopdracht.
 2. De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn voor de realisatie van de opleidings- en trainingsopdracht.